เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
  พระราชประวัติ 
       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม พ.ศ.2470 — ) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์
ปัจจุบันแห่งประเทศไทย และพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี
เสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ขณะนี้ จึงทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสวยราชย์ยาวนานที่สุดในโลกที่มีพระชนมชีพอยู่ และ
ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
         พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดำริใน
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติได้
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์
กับทั้งพระองค์ทรงเป็นเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ งานพระราชนิพนธ์ และ
งานดนตรีจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
เอกชนหลายแห่ง ในปี 2553 นิตยสารฟอบส์ประเมินว่า พระองค์มีพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ รวมถึงที่อยู่ในการบริหารจัดการของสำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ เป็นมูลค่ามากกว่าเก้าแสนหกหมื่นล้านบาท และด้วยเหตุนี้
จึงทรงได้รับการจัดอันดับให้เป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระราชทรัพย์มากที่สุดใน
        นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 พระองค์แปรพระราชฐานจากที่ประทับ
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ไปประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช ตราบปัจจุบัน
อันเนื่องมาจากพระโรคไข้หวัดและพระปัปผาสะอักเสบ ในเดือนตุลาคม ปีเดียว
กันนั้น ข่าวลือว่าพระอาการประชวรทรุดหนักลง
  
 พระราชการณียกิจ
 

 ด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี

 

         ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถในศิลปะแขนงต่าง ๆ หลายแขนง จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็นองค์อัครศิลปินแห่งชาติและบิดาแห่งการดนตรี พระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการฝึกเขียนภาพและมีพระปรีชาสามารถในเรื่องการถ่ายภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนทรงมีพระปรีชาสามารถปั้นพระพุทธรูปพระสมเด็จจิตรลดาด้วยพระองค์เอง

         งานทางด้านวรรณศิลป์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเชี่ยวชาญในภาษาหลากหลายภาษา ทรงพระราชนิพนธ์บทความ แปลหนังสือ เช่น นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระมหาชนก และพระมหาชนก ฉบับการ์ตูน เรื่อง ทองแดง เป็นพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง เป็นต้น

 ด้านการพัฒนาชนบท

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทุกหนแห่งไม่ว่าดินแดนแห่งนั้นจะทุรกันดารเพียงใด ไม่ว่าใกล้ไกลแค่ไหน พระองค์จัดทำโครงการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริควบคู่ไปในทุกๆ ด้าน ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง พระองค์มีจุดประสงค์เดียวคือ เพื่อขจัดความทุกข์ยากของชาวชนบท และสนับสนุนส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งแก้ปัญหาสังคมเมืองให้ดีขึ้น โดยจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริหลายโครงการที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ

         โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเป็นโครงการเกี่ยวกับปรับปรุงถนนหนทาง การก่อสร้างถนนเพื่อการ สัญจรไปมาได้สะดวกและทั่วถึง การคมนาคมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ สำคัญของการนำความเจริญไปสู่ชนบท การสื่อสาร ติดต่อที่ดียังผล สำคัญทำให้เศรษฐกิจของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้น ราษฎรก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการพัฒนาชนบทนั้น การคมนาคม เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่จะมองข้ามไปเสียมิได้ เพราะเป็นเสมือนประตูเชื่อม ระหว่างในเมือง และชนบท ดังนั้น การที่จะเริ่มโครงการพัฒนาใดๆ นั้นจะต้องเริ่มจากการปรับปรุง และการก่อสร้างถนนหนทางเป็นการเปิดประตูนำความเจริญเข้าไปสู่พื้นที่

 ด้านการเกษตรและชลประทาน

         เขื่อนภูมิพลในด้านการเกษตร จะทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช และพันธุ์สัตว์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งแต่ละโครงการจะเน้นให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีราคาถูก ใช้เทคโนโลยีง่าย ไม่สลับซับซ้อน เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้ นอกจากนี้ ยังทรงพยายามไม่ให้เกษตรกรยึดติดกับพืชผลทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว เพราะอาจเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ หรือความแปรปรวนทางการตลาด แต่เกษตรกรควรจะมีรายได้จากด้านอื่นนอกเหนือไปจากการเกษตรเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อจะได้พึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง

         การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะเกษตรกรจะสามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ และไม่เพียงพอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่น

 ด้านการแพทย์

         โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับประชาชนในระยะแรกๆ ล้วนแต่เป็นโครงการด้านสาธารณสุข เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า หากประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดี และส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีไปด้วย พระองค์จึงทรงให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฏรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากดรงพยาบาลต่างๆ และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎรผู้ป่วยไข้ได้ทันที

         นอกจากนั้น ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งเป็นพระราชดำริที่ให้ทันตแพทย์อาสาสมัคร ได้เดินทางออกไปช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟัน แก่เด้กนักเรียนและราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร และห่างไกลจากแพทย์ทั่วทุกภาค โดยให้การบริการรักษาโรคฟัน โดยไม่คิดมูลค่า ทางด้านหน่วยแพทย์หลวงที่จะต้องตามเสด็จพระราชดำเนินไป ณ ที่ประทับแรมทุกแห่งนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้มาขอรับการรักษา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด นอกจากนั้น หน่วยแพทย์หลวงยังจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทาง ไปรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บ ตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกด้วย

 ด้านการศึกษา

         นอกจากนี้ พระองค์ยังโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เพื่อสนับสนุนทางด้านคัดเลือกบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อจะได้ให้บัณฑิตเหล่านั้นนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาวิจัยนำผลงานที่ได้กลับมาพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยพระองค์ออกทุนให้ตลอดจนดูแลเกี่ยวกับความเป้นอยู่ในต่างประเทศนั้นๆ อีกด้วย

         ส่วนในประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเป็นผู้ดพเนินการจัดการบริหารทางการศึกษา แบบให้เปล่าตั้งแต่ระดับชั้นประถมศกษา จนถึงระดับมัธบมศึกษาตอนปลาย ในลักษณะทั้งอยู่ประจำและไปกลับ แบ่งเป็น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 26 โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 14 โรงเรียน

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ทรงครองราชย์เป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โครงการหลวงอ่างขาง โครงการปลูกป่าถาวร โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการแกล้งดิน กังหันชัยพัฒนา แนวพระราชดำริ ผลิตแก๊สโซฮอล์ในโครงการส่วนพระองค์ (พ.ศ. 2528) แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง เพลงพระราชนิพนธ์ พระสมเด็จจิตรลดา เป็นต้น

 ด้านการกีฬา

         เรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นพิเศษ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยลงแข่งเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อม และทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา เช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่น ๆ ในที่สุด ด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์ทรงชนะเลิศเหรียญทอง และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ท่ามกลางความปลื้มปีติของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ และเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วโลก ทำให้พระอัจฉริยภาพทางกีฬาเรือใบของพระองค์ที่ยอมรับกันทั่วโลก พระองค์ยังได้ทรงออกแบบและประดิษฐ์เรือใบยามว่างออกมาหลายรุ่น พระองค์พระราชทานนามเรือใบประเภทม็อธ (Moth) ที่ทรงสร้างขึ้นว่า เรือใบมด เรือใบซูเปอร์มด และ เรือใบไมโครมด ถึงแม้ว่าเรือใบลำสุดท้ายที่พระองค์ทรงต่อคือ เรือโม้ค (Moke) เมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เรือใบซูเปอร์มดยังถูกใช้แข่งขันในระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทยหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายคือเมื่อ พ.ศ. 2528 ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13

 ด้านดนตรี

         งานทางด้านดนตรี พระองค์ทรงรอบรู้เรื่องดนตรีเป็นอย่างดีและทรงดนตรีได้หลายชนิด เช่น แซ็กโซโฟน คราริเน็ต ทรัมเป็ต กีตาร์ และเปียโน ทรงโปรดดนตรีแจ๊สเป็นอย่างมาก และพระองค์ได้ประพันธ์เพลงที่มีความหมายและไพเราะหลายเพลงด้วยกัน เช่น เพลงพระราชนิพันธ์แสงเทียน เป็นเพลงแรก สายฝน ยามเย็น ใกล้รุ่ง ลมหนาว ยิ้มสู้ ค่ำแล้ว ไกลกังวล ความฝันอันสูงสุด และเราสู้ หรือจะเป็นพรปีใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของชาวไทย เป็นต้น 

 
 
 วันแม่แห่งชาติ
  พระราชประวัติ
           สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล (ภายหลังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) กับ หม่อมหลวงบัว กิติยากร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ณ บ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) และท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) บิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว กิติยากร ตั้งอยู่ที่ 1808 ถนนพระรามที่ 6 อำเภอปทุมวัน จ.พระนคร ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "สิริกิติ์" มีความหมายว่า "ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร"
 
 พระราชกรณียกิจ
             สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทยนี้
           โครงการที่มีสาขาขยายกว้างขวางไปทั่วประเทศโครงการหนึ่งก็คือ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งในภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้ง เป็นรูปมูลนิธิ พระราชทานนามว่า "มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 และเมื่อ พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นการส่งเสริมอาชีพและขณะเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามหลายสาขา เช่น การปั้น การทอ การจักสาน เป็นต้น
            นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ยังทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการด้านสาธารณสุข โดยได้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย และหากเสด็จฯเยือนต่างประเทศ ก็มักจะทรงถือโอกาสเสด็จฯทอดพระเนตรกิจการกาชาดของประเทศนั้น ๆ เพื่อทรงนำมาปรับปรุงกิจการสภากาชาดไทยอยู่เสมอ
           ในกิจทางด้านการทหารนั้น ทรงดำรงตำแหน่งพันเอกผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ทรงให้ความสนพระทัยต่อการดำเนินงานของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ตลอดมา โดยผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 จะเข้ามาถวายรายงานถึงผลการปฏิบัติงานพร้อมกับรับพระราชเสาวนีย์ตลอดจนคำแนะนำไปดำเนินการปฏิบัติอยู่เป็นประจำ
 
เรียงความเรื่องแม่
         แม่เป็นยิ่งกว่าบุคคลที่ให้กำเนิดเรา ท่านต้องเจ็บปวดแสนทรมานเพื่อคลอดเราออกมา อีกทั้งส่งเสียเลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ ทั้งป้อนข้าว อาบน้ำ ดูแลทุกข์สุขของเรา หาเงินมาเป็นค่าเล่าเรียนและให้เราใช้จ่ายอย่างสบาย นอกจากนี้ท่านยังคอยอบรมสั่งสอนเราในทุกๆเรื่อง

        พระคุณของแม่นั้นยากที่จะมีสิ่งใดเปรียบ แม้นเอาท้องฟ้าทั้งหมดมารวมกันก็มีอาจเทียบเท่า แต่จะมีลูกสักกี่คนที่นึกถึงพระคุณของท่าน นึกถึงความลำบากเหนื่อยยากที่ท่านประสบพบเจอ น้อยคนนักที่จะนึกหรือคิดได้ว่าแม่มีบุญคุณต่อเรามากเพียงใด ลูกๆหลายคนคิดว่าแม่ตนเองไม่ดี ชอบดุชอบว่า คอยจู้จี้ไม่ว่าเราจะทำอะไร หลายๆคนไม่พอใจ และแสดงท่าทีไม่เหมาะสม หรือบางคนอาจพูดจาต่อว่า สิ่งที่เราทำไปนั้นล้วนแล้วแต่ทำให้แม่เสียใจ หลายครั้งที่เราทำกิริยาที่ไม่ดีออกไปโดยไม่นึกถึงความรู้สึกของท่าน สมควรแล้วหรือที่เราตอบแทนคนที่รักและห่วงใยเราเช่นนี้ ชีวิตคนเราไม่ยืนยาว สักวันหนึ่งแม่ก็ต้องจากเราไป เพราะฉะนั้นอย่าให้สายเกินไปที่จะตอบแทนบุญคุณท่าน อย่าให้ท่านจากไปแล้วค่อยนึกได้ ทำบุญให้ท่านทีหลังคงไม่เท่าดูแลในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

 
       คุณดูแลแม่ของคุณดีแค่ไหน เคยบอกรักท่านบ้างหรือเปล่า ถ้าอยากทำอะไรดีๆให้ท่านก็จงรีบทำตอนนี้ เพราะไม่แน่ว่าแม่จะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหน อย่าปล่อยให้เวลามันสายเกินไป การร้องไห้หน้าโรงศพมิช่วยให้ท่านมีความสุขขึ้น มีแต่จะทำให้ท่านทุกข์ใจ เวลามิอาจย้อนกลับ แต่เราสามารถใช้เวลาที่มีอยู่ตอนนี้ให้มีค่าได้

 
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://th.wikipedia.org/wiki
                           http://king.kapook.com

edit @ 30 Jun 2011 22:42:19 by AmiSocute

Comment

Comment:

Tweet

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of unique content I've either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any methods to help reduce content from being stolen? I'd genuinely appreciate it.
http://www.lanzuandanbao.com/tee-shirt-boutique-magasin-134.html

#89 By http://www.lanzuandanbao.com/tee-shirt-boutique-magasin-134.html (76.164.214.21|76.164.214.21) on 2014-08-26 02:28

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?
http://www.shoessaleme.com/

#88 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-13 04:04

46 yr old Appleton-born Vitalia Passley definitely enjoys it golf, textiles. Last but not least she also loves visiting new locations for example to Agana.

#87 By http://www.tedofra.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-18 00:56

Urologist Vitalia Passley enjoys it chess and dolls. And finally she also really loves spending spare time along with her fine friends.

#86 By http://www.tedofra.com/ (162.221.192.148|162.221.192.148) on 2014-06-16 21:27

My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page for a second time.
http://www.stratmarkcorp.com/boutique-pas-cher-chaussures-nike-air-max-2014-homme-carbon-gris-neon-vert-Nike-1714.html

#85 By http://www.stratmarkcorp.com/boutique-pas-cher-chaussures-nike-air-max-2014-homme-carbon-gris-neon-vert-Nike-1714.html (72.46.131.194|72.46.131.194) on 2014-06-10 11:35

?????????????? 84 ????? ?????????????? | AmiSocute
http://www.boogertman.com/vintage-mulberry-bag-uk.asp

#84 By http://www.boogertman.com/vintage-mulberry-bag-uk.asp (121.205.244.233|121.205.244.233) on 2014-06-08 02:42

If you are searching for bracelets, necklances, ?????????????? 84 ????? ?????????????? | AmiSocute earrings, pendants, or rings, you will discover a part ugg ֩` David Yurman replica jewelry to fit more or less any taste, style, and mood. You would possibly choose a ring by having a citrine stone or perhaps garnet necklance. It doesn't matter what you have chosen, it's likely to add style and sparkle to a outfit.

#82 By http://www.bakerboy.com/images/uggs.html (23.228.242.34|23.228.242.34) on 2014-01-15 14:48

Wow! This blog looks just like my old one! It's on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!
???????? ??? http://www.gracetowel.com/???-?????-japan-9.html

#81 By ???????? ??? (198.27.85.175) on 2013-11-15 07:47

My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post's to be what precisely I'm looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn't mind producing a post or elaborating on a lot of the subjects you write with regards to here. Again, awesome web log!
tiffany&co http://www.askcarlyle.com/gshock-japan-1.html

#80 By tiffany&co (198.27.85.175) on 2013-11-15 07:17

Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same outcome.
??????? http://www.7ammodeh.com/???-japan-41.html

#79 By ??????? (198.27.85.175) on 2013-11-15 06:58

Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same outcome.
???????? http://www.x-mails.biz/????????-japan-6.html

#78 By ???????? (198.27.85.175) on 2013-11-14 07:38

Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say excellent blog!
??? ??? http://www.ii-love.com/sony-japan-7.html

#77 By ??? ??? (198.27.85.175) on 2013-11-14 05:07

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I've either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any techniques to help stop content from being ripped off? I'd certainly appreciate it.
????? http://www.bulmerica.com/?????-cx-11.html

#76 By ????? (62.210.202.241) on 2013-11-06 00:29

I believe this site holds some really superb information for everyone. "Anger makes dull men witty, but it keeps them poor." by Francis Bacon.
??? ??? Gps http://www.chenpeisi.net/???casio-??-best-selling-19.html

#75 By ??? ??? Gps (62.210.202.26) on 2013-11-05 19:01

Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks
??? ??? ??? http://www.ahnuu.com/casio??gms-??-outletjp-1.html

#74 By ??? ??? ??? (62.210.202.241) on 2013-11-05 18:19

I got what you intend, regards for posting .Woh I am happy to find this website through google. "Those who corrupt the public mind are just as evil as those who steal from the public." by Theodor Wiesengrund Adorno.
G-shock????? http://www.balletza.com/

#73 By G-shock????? (62.210.202.26) on 2013-11-05 10:43

Good day! I could have sworn I've been to this website before but after reading through some of the post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely glad I found it and I'll be bookmarking and checking back often!
?????? ???? http://www.clotheswed.com/moncler

#72 By ?????? ???? (62.210.202.240) on 2013-11-03 02:58

Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.
??????? ????? http://www.solariumbg.net/?red-wing????????-c-6.html

#71 By ??????? ????? (62.210.202.241) on 2013-11-02 04:34

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. However imagine if you added some great visuals or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this website could definitely be one of the most beneficial in its niche. Terrific blog!
???? ??? http://www.sowatchnet.com/

#70 By ???? ??? (62.210.202.240) on 2013-10-31 13:23

We stumbled over here different website and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page again.
CASIO GMS ?? http://watch.uwwpikes.org/casio-gms-watch-watchoutlet-1.html

#69 By CASIO GMS ?? (62.210.202.241) on 2013-10-31 11:08

Amazing! This blog looks just like my old one! It's on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!
ugg 5803 http://www.tenisconcord.com/ugg??-?????-??-???????-japan-4_13.html

#68 By ugg 5803 (62.210.202.243) on 2013-10-31 05:44

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog. Any responses would be greatly appreciated.
???? ??? ?? 2013 http://www.vippochitto.com/celine-hoorise

#67 By ???? ??? ?? 2013 (62.210.202.235) on 2013-10-31 01:19

The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!
???? ??? http://www.populihu.com/celine-fdgd

#66 By ???? ??? (62.210.202.235) on 2013-10-31 01:19

Enjoyed reading this, very good stuff, regards . "Love begets love, love knows no rules, this is the same for all." by Virgil.
<a href="http://www.dghhww.com/ice-watch-jp-5.html" >ice-watch ??</a>

#65 By ice-watch ?? (62.210.202.26) on 2013-10-30 19:50

What i do not understood is in fact how you are not actually a lot more smartly-appreciated than you may be now. You're so intelligent. You realize therefore considerably on the subject of this matter, made me individually imagine it from numerous various angles. Its like women and men are not involved until it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs great. All the time care for it up!
????? ?? ?? http://www.ysggw.com/fendi-fashion-tokei-jp-4.html

#63 By ????? ?? ?? (62.210.202.26) on 2013-10-29 08:28

Great site. Plenty of helpful information here. I'm sending it to several buddies ans also sharing in delicious. And naturally, thanks for your sweat!
??? ?? http://watch.bahroooo.com/seiko???-???-outlet-7.html

#63 By ??? ?? (62.210.202.26) on 2013-10-29 08:28

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?
??????? http://www.zg2w.com/rolex???-jp-7.html

#62 By ??????? (62.210.202.241) on 2013-10-29 07:01

I gotta favorite this internet site it seems extremely helpful very beneficial
SEIKO ??? prospex ?? http://watch.bahroooo.com/

#61 By SEIKO ??? prospex ?? (62.210.202.26) on 2013-10-29 06:43

Hey! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!
?? ?? http://www.uggyasui.com/

#59 By ?? ?? (62.210.202.243) on 2013-10-29 05:44

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?
??? ??? http://www.strnlms.com/???(rimowa)-japan-36.html

#59 By ??? ??? (62.210.202.243) on 2013-10-29 05:44

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.
??????????? http://www.scoopshopjp.com/

#58 By ??????????? (62.210.202.235) on 2013-10-27 18:51

Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions?
????? ??? ?? http://www.senriing.com/burberry-bag-urefgi

#57 By ????? ??? ?? (62.210.202.235) on 2013-10-27 18:33

Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any methods to stop hackers?
????????? http://www.topicswatchnet.com/nixona32

#56 By ????????? (62.210.202.235) on 2013-10-27 18:33

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Many thanks
??? ???????? http://www.wokaxibuy.com/coach654

#55 By ??? ???????? (62.210.202.240) on 2013-10-27 16:51

Hello would you mind letting me know which web host you're working with? I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price? Kudos, I appreciate it!
GASIO?? http://www.watchlikey.com/gasioa

#54 By GASIO?? (62.210.202.240) on 2013-10-27 16:50

[$]very well spent! i've put on buy wow gold us every single day considering the fact that i bought them, fashion,good and look very good with everything! buy wow gold us will be the only just one i will probably be bringing

#53 By buy wow gold us (62.210.200.93) on 2013-10-18 06:17

Hey there are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!
??? ???????? http://www.masalu.org.tw/images/in/nihon20.html

#52 By ??? ???????? (62.210.202.241) on 2013-10-17 16:25

Whats up this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
abrilpage.com http://www.abrilpage.com/

#44 By abrilpage.com (62.210.202.243) on 2013-10-17 11:46

Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
???????? ??? http://boots.fenyastravels.com/????????-japan-16.html

#44 By ???????? ??? (62.210.202.243) on 2013-10-17 11:46

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any solutions to help stop content from being ripped off? I'd really appreciate it.
iphone??? http://www.afacude.com/???????-japan-1.html

#44 By iphone??? (62.210.202.243) on 2013-10-17 11:46

Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue resolved soon. Kudos
??? ??? http://casio.draefern.com/

#44 By ??? ??? (62.210.202.243) on 2013-10-17 11:46

Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to send you an email. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.
??????? http://www.indfly.com/

#44 By ??????? (62.210.202.243) on 2013-10-17 11:46

Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thanks!
??? ???? http://www.baogiam.net/seiko??????-japan-62.html

#44 By ??? ???? (62.210.202.243) on 2013-10-17 11:46

Howdy are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!
?????? ??? http://www.ryokojp.biz/??????-japan-3.html

#44 By ?????? ??? (62.210.202.243) on 2013-10-17 11:46

Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.
??????? http://www.zhoucongyy.com/???????-japan-26.html

#44 By ??????? (62.210.202.243) on 2013-10-17 11:46

The only thing that's surprising about these Louis Vuitton Authentic is so ideal.

#43 By Louis Vuitton Authentic (62.210.200.93) on 2013-10-17 01:02

My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post's to be exactly what I'm looking for. can you offer guest writers to write content for you? I wouldn't mind producing a post or elaborating on a few of the subjects you write regarding here. Again, awesome site!
??? ??? http://www.jdzhw.com/?????????-jp-7.html

#42 By ??? ??? (62.210.202.241) on 2013-10-16 04:04

Hey! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!
NIXON ?? http://tokei.btrhorse.com/?nixon?-????-??-jp-4.html

#41 By NIXON ?? (62.210.202.241) on 2013-10-16 02:25

Hello! I've been following your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to mention keep up the fantastic job!
ugg ???? http://www.happyaka.com/

#40 By ugg ???? (62.210.202.243) on 2013-10-15 16:55